fbpx

Algemene voorwaarden

 

1. BEGRIPPEN

1.1 Moeiteloos Liefhebben Academie: De Moeiteloos Liefhebben Academie is onderdeel van Sabine Pols Coaching en gevestigd in Het Element Zaandam, aan het Zilverschoonplein 18, 1508 CK te Zaandam. Sabine Pols Coaching en onderliggende bedrijven zijn geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70751277.

1.2 Algemene Voorwaarden Moeiteloos Liefhebben Academie:  zijn gepubliceerd op de website van de Moeiteloos Liefhebben Academie; www.MoeiteloosLiefhebbenAcademie.nl.

1.3 Deelnemer: diegene die bij de Moeiteloos Liefhebben Academie deelneemt aan een event, zoals bijvoorbeeld een workshop of training.

1.4  Derden: derden die een event organiseren binnen de Moeiteloos Liefhebben Academie.

1.5 Het Element: locatie van de events van de Moeiteloos Liefhebben Academie.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden van de Moeiteloos Liefhebben Academie zijn voor iedereen van toepassing die deelneemt aan events die zijn georganiseerd door de Moeiteloos Liefhebben Academie.

2.2 Door deelname aan een event van de Moeiteloos Liefhebben Academie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.3 De Moeiteloos Liefhebben Academie kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

 

3. BETALLING EN PRIJSWIJZIGING

3.1 De Moeiteloos Liefhebben Academie houdt het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een vermelding op de website.


4. RESERVERINGEN

4.1 Voor events georganiseerd door de Moeiteloos Liefhebben Academie staat een plek vast als de betaling is voldaan. De betaling gaat via Molly / Ideal op de website www.MoeiteloosLiefhebbenAcademie.nl.

4.2 Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd (14 dagen) gaat de Deelnemer akkoord met de eventuele bijkomende kosten van annulering.

4.3 Workshops georganiseerd door de Moeiteloos Liefhebben Academie kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk 48 uur voor start van de Workshop.

4.3 Wanneer workshops die binnen 48 uur starten worden geannuleerd wordt er  10 euro annuleringskosten in rekening gebracht.

4.4 Trainingen georganiseerd door de Moeiteloos Liefhebben Academie kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk 48 uur voor de start van de eerste trainingsdag.

4.5 Wanneer trainingen die binnen 48 uur starten worden geannuleerd wordt er  10 euro annuleringskosten in rekening gebracht.

4.6 Wanneer de training is gestart en wordt geannuleerd, zijn de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag van de training.

4.7 Voor workshops georganiseerd door derden zijn de algemene voorwaarden van derden van toepassing.

 

6. HUISREGELS


6.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van de Moeiteloos Liefhebben Academie en Het Element in acht te nemen.
• Naast Het Element is een gratis parkeerterrein.
• Op het plein zijn fietsenrekken. Plaats je fiets in de daarvoor bestemde rekken.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Het Element.
• Wees niet onder invloed (alcohol of drugs).
• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.

6.2 De Moeiteloos Liefhebben Academie behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 6.1, niet naleven de toegang tot Het Element te ontzeggen zonder restitutie van reeds betaalde geld voor de betreffende activiteit.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het volgen van activititeiten is op eigen risico van de Deelnemer. De Moeiteloos Liefhebben Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met activiteiten die door de Moeiteloos Liefhebben Academie zijn georganiseerd.


8. KLACHTENPROCEDURE

8.1 Klachten aangaande de producten en diensten van de Moeiteloos Liefhebben Academie kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

De Moeiteloos Liefhebben Academie
t.a.v. Sabine Pols
Ereprijsweg 80
1508 CW Zaandam
of per e-mail aan: info@MoeiteloosLiefhebbenAcademie.nl ter attentie van Sabine Pols.

8.2 De Moeiteloos Liefhebben Academie bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.
8.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
8.4 De Deelnemer dient de Moeiteloos Liefhebben Academie in ieder geval vier weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING


9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 De taalvoering bij de Moeiteloos Liefhebben Academie is Nederlands.
9.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden of het afnemen van andere producten en diensten van of bij de Moeiteloos Liefhebben Academie zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Zaandam.

 

10. PERSOONSGEGEVENS

10.1 Zie de privacyverklaring op de website van de Moeiteloos Liefhebben Academie: www.MoeiteloosLiefhebbenAcademienl.